Terms of Use


Điều khoản sử dụng

Chúng tôi hy vọng là cộng đồng sử dụng blog sẽ tôn trọng lẫn nhau cũng như tôn trọng Bộ Ngoại giao Mỹ và nhân viên của Bộ. Chúng tôi sẽ kiểm soát bình luận trên trang blog này. Chúng tôi sẽ không đăng bình luận chứa nội dung xúc phạm hoặc ngôn ngữ thô tục; bình luận nhằm công kích cá nhân; hoặc xúc phạm đến các sắc tộc hoặc chủng tộc. Chúng tôi sẽ không đăng bình luận là thư rác, sai nội dung hoặc quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ. Bình luận theo kiểu buộc tội cũng không được ủng hộ và sẽ không được đăng.

Trang blog này không chịu trách nhiệm về bất cứ bình luận nào hoặc các đường dẫn tới các trang khác. Việc link tới các trang web khác không có nghĩa là được chấp nhận quan điểm hoặc nội dung ở trong đó.

Hơn nữa, xin lưu ý rằng theo Luật của Hoa Kỳ (Đạo luận 1948 về Thông tin và Trao đổi Giáo dục của Hoa Kỳ, Luật công 402 hay còn gọi là Đạo luật Smith Mundt ), đây là nơi để giao tiếp với công dân của các nước khác, không phải với công dân Mỹ, mặc dù chúng tôi có thể đăng bình luận từ người Mỹ nhưng sẽ không được trả lời.

Terms of Use

We expect that participants will treat each other, as well as the Department of State and our employees, with respect. The site is moderated. We will not post comments that contain vulgar or abusive language; personal attacks of any kind; or offensive terms that target specific ethnic or racial groups. We will not post comments that are spam, are clearly “off topic” or that promote services or products. Comments that make unsupported accusations will also not be posted.


This Web site in no way takes responsibility for any comments or links it publishes. Links to other Internet sites should not be construed as an endorsement of the views contained therein.

Also, please note that by U.S. law (The U.S. Information and Educational Exchange Act of 1948, Public Law 402, also known as the Smith Mundt Act), this site is for communicating with non-Americans and although we might post comments from Americans, no replies will be posted.

No comments:

Post a Comment